Bezpečnostní poradce ADR (DGSA)

Zajistíme pro Vás externí činnost bezpečnostního poradce ADR s osvědčením MD ČR pro všechny třídy nebezpečných věcí včetně výbušných a radioaktivních látek.

Předpis ADR v ustanovení 1.8.3.1. ukládá následující povinnost:

„Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných „poradci“ pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí“. 

 

  Rozpis  činností bezpečnostního poradce  ADR

 1. Analýza činnosti firmy ve vazbě na předpis ADR (úvodní audit – každoročně aktualizace)
 2. Zpracování firemní směrnice ADR – každoročně aktualizace
 3. Proškolení osob podílejících se ve firmě na přepravě nebezpečných věcí
 4. Zpracování bezpečnostního plánu podle kapitoly 1.10. pro přepravu vysoce rizikovývh nebezpečných věcí  - každoročně  aktualizace
 1. Průběžný kontrolní a poradenský servis, aktualizace zpracovaných dokladů
 2. Zpracování povinné roční zprávy pro vedení společnosti a orgány veřejné správy
 3. Zpracování zpráv o mimořádných událostech při přepravě nebezpečných věcí  (pokud by k nim  došlo)

 

 • Ve vstupním auditu je posouzen každý provozní subjekt z hlediska souvislostí  s předpisem ADR, jsou zde uvedeny všechny klasifikované nebezpečné látky, které jsou součástí přepravních procesů (pohonné hmoty, technické plyny, technologické látky,  barvy, ředidla a pod.,) a jsou zde uvedeny role jednotlivých účastníků (odesílatel, dopravce nebo příjemce).
 • Získané údaje jsou posouzeny podle zákona č. 111/1994 , o silniční dopravě a předpisu ADR a  v případě potřeby jsou doporučeny postupy pro uvedení stavu do souladu s těmito předpisy.
 • Následně je zpracována podniková směrnice ADR, která uvádí jednak výklad povinností a postupů podle uvedených předpisů a dále pak konkrétní postupy řešení povinností, tabulky klasifikačních údajů přepravovaných látek a vzory přepravních dokladů látek.
 • Dále je nutné provést školení všech osob, které se při svých pracovních činnostech podílí na přepravních činnostech (odesílání, přeprava nebo příjem nebezpečných věcí). Toto školení provádí bezpečnostní poradce ADR. Školení musí pracovník absolvovat ještě před tím, než začne činnosti, spojené s přepravou nebezpečných věcí, provádět.
 • Nejméně 1x ročně je prováděna poradensko-kontrolní návštěva jednotlivých provozů, ze které je pořizován zápis o kontrole. Průběžně je podle potřeby zajišťován informační servis.
 • Pro potřeby vedení společnosti je v souladu s předpisem ADR zpracována roční zpráva.
 • V případě výskytu havárie nebo mimořádné události související s přepravou ADR, zpracovává bezpečnostní poradce ADR zprávu o této nehodě.

Zůstaňte s námi v kontaktu