Právní rámec přepravy nebezpečných věcí tvoří zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění (dále jen zákon), prováděcí vyhláška MDS ČR č. 478/2000 Sb. v platném znění a Evropská dohoda ADR  ve verzi 2015-2017,  jako Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 5/2015 Sbírky mezinárodních smluv. Přímo související předpisy jsou dále zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění účinném k 1.1.2015  ukládá hlavním       účastníkům přepravy nebezpečných věcí následující povinnosti:
 • 22 Nebezpečné věci jsou látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav,
může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí, nebo ohroženo životní prostředí. Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  (dále jen „Dohoda ADR“), a to za podmínek v ní uvedených.
 • 23 Odesílatel je povinen:
 1. předat dopravci řádně a úplně vyplněné průvodní doklady
 2. zatřídit a předat k přepravě pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena
 3. předat nebezpečné věci k přepravě pouze, jsou-li dodržena ustanovení o způsobu přepravy
 4. dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky
 5. použít k balení nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly
 6. zatřídit, zabalit a označit kusy nebezpečných věcí nápisy a bezpečnostními značkami
 7. označit kontejner bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu
 8. ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
 9. zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a
 10. uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady
Dopravce je povinen:
 1. zajistit, aby v dopravní jednotce byly při přepravě řádně a úplně vyplněné průvodní doklady
 2. zajistit, aby pro přepravu nebezpečných věcí byla použita dopravní jednotka k tomu způsobilá a vybavená předepsanými doklady
 3. zajistit, aby přepravu prováděla pouze osádka dopravní jednotky složená z držitelů odpovídajících osvědčení
 4. převzít k přepravě a přepravovat pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena
 5. zajistit dodržení ustanovení o nakládce, včetně zákazu společné nakládky, vykládce, manipulaci, zajištění nákladu, provozu dopravní jednotky a dozoru nad ní
 6. zabránit úniku látek nebo poškození přepravovaných věcí a nepřevzít k přepravě nebezpečné věci, u nichž je jejich obal poškozený nebo netěsný
 7. zajistit, aby v případě nehody nebo mimořádné události členové osádky vozidla provedli opatření uvedená v písemných pokynech pro řidiče vozidla
 8. provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu
 9. převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu
 10. použít dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou
 11. dodržet ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí
 12. vybavit dopravní jednotku hasícími přístroje
 13. ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a
 14. uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady
Příjemce je povinen:
 1. ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
 2. dodržet ustanovení o vykládce, čištění a dekontaminaci vozidla
 3. zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a
 4. uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady
  Povinnosti odesílatele, dopravce a příjemce musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro vlastní potřeby.
 • 35   Sankce
 1. Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy uloží dopravci, příjemci nebo odesílateli za porušení ustanovení tohoto zákona pokutu až do výše 1 000 000,- Kč
 2. Při opakovaných porušeních zákona může Odbor dopravy podat návrh na zahájení řízení o odejmutí živnostenského oprávnění
 3. Zákon o přestupcích – pokuta řidiči za nedodržení povinností řidiče do výše až 000,-Kč
Předpis ADR účastníkům dále ukládá:   Odesílatel  musí zejména: (1.4.2.1) (1.4.3.1)
 1. a) přesvědčit se, že nebezpečné věci jsou zařazeny a připuštěny k přepravě podle ADR
 2. b) předat dopravci ve sledovatelní formě informace, údaje a předepsané přepravní a
průvodní  doklady k přepravovanému nákladu.
 1. c) použít pouze obalové prostředky, cisterny a vozidla schválené a vhodné pro přepravu
dotyčných látek a označené podle ADR.
 1. d) splnit požadavky týkající se způsobu odeslání a omezení přepravy
 2. e) zajistit u vyprázdněných ale nevyčištěných cisteren, cisternových kontejnerů a vozidel
pro volně ložené látky předepsané označení a opatřeny bezpečnostními značkami a zajistit, aby byly bezpečně uzavřeny.
 1. f)   zkontrolovat, zda obaly nejsou poškozeny nebo netěsné. Nesmí předat k přepravě
poškozené, netěsné nebo neoznačené kusy. To se vztahuje i na prázdné nevyčištěné obaly.
 1. g) musí při nakládce kusů dodržet zákaz společné nakládky včetně předpisů pro přepravu
potravin, poživatin a krmiv. Musí při nakládce do vozidla nebo kontejneru splnit zvláštní  předpisy pro nakládku a manipulaci.   Dopravce  musí zejména: (1.4.2.2)
 1. a) ověřit si, že nebezpečné věci, které se mají přepravovat, je dovoleno přepravovat podle
ADR
 1. b) přesvědčit se, že předepsané doklady jsou v dopravní jednotce, u elektronické formy
dokladů musí být tyto k dispozici způsobem alespoň rovnocenným papírové dokumentaci
 1. c) vizuálně se přesvědčit, že vozidla a náklad jsou bez viditelných závad, netěsností nebo
trhlin, že nechybí předepsaná výbava
 1. d) přesvědčit se, že neprošel termín příští zkoušky cisternových vozidel a kontejnerů
 2. e) přesvědčit se, že vozidla nejsou přetížena
 3. f) přesvědčit se, že byly připevněny bezpečnostní značky a označení předepsané pro
vozidlo
 1. g) přesvědčit se, že je ve vozidle výbava předepsaná v písemných pokynech pro řidiče
 2. h) pokud dopravce zjistí porušení předpisů ADR, nesmí přepravit zásilku, dokud nedojde
k odstranění nedostatků (1.4.2.2.3) Příjemce musí zejména dodržet postup příjmu: (1.4.2.3) (1.4.3.7)
 1. a) ověřit v dokladech k nákladu co je předmětem dodávky, ověřit soulad se značením na
kusech, kontejnerech, cisternách.
 1. b) provést vizuální kontrolu vozidla, cisternového vozidla, obalů,  případně dalších
přepravních prostředků zda nejsou poškozeny
 1. c) jestliže výše uvedené kontroly odkryjí nedostatky, které by mohly ohrozit     
bezpečnost  vykládky, vykládka nesmí být provedena, dokud nebudou nedostatky                  odstraněny
 1. d) dodržet všechny příslušné předpisy týkající se vykládky    
 2. e) po vykládce vozidla, cisterny nebo kontejneru odstranit nebezpečné zbytky z vnější
strany, zajistit uzavření ventilů a kontrolních otvorů. Po případném vyčištění a dekontaminaci   přepravních prostředků odstranit označení bezpečnostními značkami a oranžovými  tabulkami. ,,

Zůstaňte s náma v kontaktu